‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op:
De avond voorafgaand aan de GGU-Dieslezing organiseert Academie Rolduc, het publieksprogramma van Grootseminarie en Theologisch Instituut Rolduc (TIR), een lezing door Hubert Timmermans over het theologische concept van Creatio ex nihilo(Schepping uit het niets). Tijdens het Vierde Concilie van Lateranen (1215) werd de creatio ex nihilo-bewering als een dogma binnen de leer van de katholieke kerk opgenomen, maar het geloof in zo’n idee is geen vanzelfsprekendheid. De oude Grieken beschouwden zoiets bijvoorbeeld als een volstrekte onmogelijkheid en menig latere denker was deze mening eveneens toegedaan. Ook in de huidige tijd kan de theologische creatio ex nihilo-gedachte veelal rekenen op ernstige vormen van kritiek vanuit filosofische hoek, waarbij Timmermans evenwel een opmerkelijke verandering ziet optreden sinds het laatste kwart van de twintigste eeuw.
Timmermans: “Onder invloed van een natuurwetenschap die openlijk spreekt over ‘a universe from nothing’, ook als wordt deze constatering hier bij uitsluiting op een strikt niet-godsdienstige wijze opgevat, speelt de ‘creatio ex nihilo’-opvatting steeds vaker weer een rol van betekenis binnen een filosofisch overwegen dat zich bezighoudt met de beroemde vraag waarom er ‘iets’ is in plaats van ‘niets’. Het wijsgerig kosmologisch denken laat zich wat dat betreft inspireren door inzichten zoals deze voortkomen uit onder meer de kwantumfysica, het complexiteitsdenken en de informatietheorie en door het feit dat diezelfde kennisvelden, maar niet de theologie, het antwoord op de genoemde vraag nog steeds (en misschien wel voor altijd) schuldig blijven.”
Timmermans wil enige helderheid verschaffen over een onderwerp dat binnen het hedendaagse filosofische en natuurkundige debat gezien wordt als een van de belangwekkende knelpunten waarop wetenschap en religie elkaar (al of niet conflicterend) raken en dat als zodanig beschouwd mag worden als een van de interessantste raadsels, wellicht zelfs het grootste mysterie, waarvoor de mensheid zich geplaatst weet.
Drs H. (Hubert) Timmermans, FRAS (1959) is filosoof en taalkundige. Hij doceert Kosmologie aan Grootseminarie Rolduc, is docent Filosofie aan het Center for European Studies, Maastricht University, en Fellow van de Royal Astronomical Society in Londen.
Voertaal: Nederlands
Plaats: Abdij Rolduc, Grootseminarie
Tijd: vrijdag 28 juni 2019 (19-21.30 uur).
Entree: 5 euro p.p., contant te voldoen aan de kas.
Opgave is gewenst bij Ton Batens.