FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 29 September 2014 14:31

Samenleven in de ‘superkerk’

Samenleven in de ‘superkerk’ Tekst: David Renkema, directeur Oikos

Hoe komen de ervaringen die mensen opdoen in het alledaagse leven – op het werk, op straat, via de media, enzovoorts – aan de orde binnen de geloofsgemeenschap? Die vraag staat centraal tijdens de conferentie Samenleven in de ‘superkerk’, vrijdag 7 november in Bennekom. Organisator is de stichting Oikos, die zich vanuit de kerken inzet voor veranderingen in Nederland ten gunste van een rechtvaardige en duurzame samenleving wereldwijd.

Gedurende de laatste helft van de twintigste eeuw hebben de Nederlandse kerken zich actief ingezet rond allerlei maatschappelijke kwesties, niet zelden als voorloper: anti-apartheid, internationale samenwerking, duurzaamheid, kernwapens, armoede, vluchtelingen. Deze politieke inzet leidde tot forse woordenwisselingen binnen de kerken. Bovendien kwamen zij meer dan eens lijnrecht tegenover het CDA (en zijn voorgangers) te staan. Het conciliaire proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping in de jaren ’80 en ‘90 lijkt min of meer het einde van deze fase. Dat wil overigens allerminst zeggen dat kerken en kerkleden zich intussen teruggetrokken hebben uit de samenleving. Maar hun activiteiten kregen een meer beperkt – vaak lokaal en diaconaal – karakter.
De hoofdaandacht binnen de kerken lijkt zich nu te richten op missionair werk en kerkgroei. Hierbij passen initiatieven rond kerkvernieuwing en kerkplanting. Soms kiest met voor een andere route, namelijk de terugkeer naar de (verbeelde) oorspronkelijke kerk, haar geloofsbelijdenis en haar liturgie. Wat we daar ook van mogen vinden, ook dit zijn authentieke zoektochten naar de plaats van een christelijke geloofsgemeenschap in een seculiere tijd.

’Superkerk’
De remonstrantse theologe Christa Anbeek muntte de term ‘superkerk’. Daarmee bedoelt zij: de kerk zoals zij idealiter zou kunnen zijn. Tijdens de conferentie Samen leven in de ‘superkerk’  draait het niet om de standpunten van kerken maar om de vraag hoe de samenleving binnen een geloofsgemeenschap aan de orde komt. Het gaat hierbij om al die maatschappelijke ervaringen die mensen dagelijks opdoen: op het werk, op straat, via de media, in de zorg, in het vrijwilligerswerk en in allerlei diaconale activiteiten. Een ‘superkerk’ biedt de ruimte en de tijd om concrete ervaringen van alledag te delen en te verhelderen. De ‘superkerk’ geeft die ervaringen ook een plaats in de liturgie. Deze ‘superkerk’ beschikt, zo zegt Anbeek, ook over “excellente theologen die, in gesprek met gelovigen en de cultuur, borg staan voor een voortdurende actualisering van theologische inhouden en geloofspraktijken”.

Voorbeelden
Deze inzet vraagt veel van voorgangers, ambtsdragers en overige gelovigen: passie, volharding, ambitie, omgaan met verscheidenheid, gevoeligheid voor de vragen en dilemma’s uit het dagelijks leven. Tijdens de studiedag worden een aantal voorbeelden daarvan belicht. In die voorbeelden worden de eerste aanzetten tot een ‘superkerk’ zichtbaar. Het Amsterdamse project Zingeving Zuidas legt een relatie tussen de dagelijkse ervaringen van consultants, bankiers en juristen enerzijds en zingeving, geloof en gemeenschap anderzijds. De geestelijke verzorging in gezondheidsinstellingen heeft direct te maken met ervaringen rond ziekte, beperkingen en verlies. Zij zijn de bakermat van geloofsgemeenschappen met een geheel eigen karakter. De Hengelose predikant Herman Koetsveld werkt aan een kerk als open huis van ontmoeting. Even zo veel voorbeelden waarvan gelovigen kunnen leren. Aan de conferentie wordt meegewerkt door onder anderen de theologen Christa Anbeek en Erik Borgman en PKN-secretaris Arjan Plaisier . 

Conferentie Samenleven in de ‘superkerk’
vrijdag 7 november, 11.00-16.30 uur.
De Brink, Brinkstraat39, Bennekom (goed bereikbaar met OV).
Informatie en aanmelding: www.stichtingoikos.nl/superkerk

Kosten: voor Volzinabonnees € 5,-, anderen € 10,-.

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda